December 05, 2020
Advertisement

Poštanske pošiljke koje se podnose carinarnici

By Internet -

carinaOvdje ću objaviti korisne informacije vezane uz carinjenje, odnosno o pošiljkama koje se podnose carinarnici, a prima ih fizička osoba:

1. Poštansko-carinska deklaracija u sljedećim slučajevima:

a.) kada je moguće primijeniti jedinstvenu carinsku stopu od 10%, Jedinstvena carinska stopa može se primijeniti samo u slučaju uvoza robe koju fizička osoba u Republici Hrvatskoj prima od fizičke osobe iz inozemstva, a pošiljka sadrži robu nekomercijalne naravi pod uvjetom da vrijednost robe ne prelazi 5.000,00 kuna.

b.) kada se pošiljka djelomično oslobađa od plaćanja carine, odnosno kada se za robu do vrijednosti 300 kuna primjenjuje oslobođenje od plaćanja carine, a na ostali dio pošiljke se obračunava carina i porez sukladno članku 8. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine.

c.) kada fizičke osobe uvoze sljedeću robu: CD, video i audio kazete, DVD i gramofonske ploče, uz primjenu propisane stope carine.

d.) te pri primanju pošiljaka manje vrijednosti, neovisno o vrsti robe, pod uvjetom da su namijenjene isključivo za osobne potrebe primatelja, da se radi o jednostavnim robama koje je moguće tarifirati od strane carinskog djelatnika bez dodatnih isprava.

Poštansko-carinska deklaracija za robu iz točaka b) do d) može se podnijeti samo u slučaju kada je uz istu priložen račun, na kojem je navedena vrijednost robe, te također ako se pošiljka sastoji samo od gore navedenih roba. Ukoliko se radi o kombiniranoj pošiljci, odnosno da se ista sastoji od gore navedenih roba i roba za koju nije određeno podnošenje poštansko-carinske deklaracije, tada se za cjelokupnu pošiljku mora podnijeti jedinstvena carinska deklaracija

2.Jedinstvena carinska deklaracija podnosi se u svim ostalim slučajevima. Jedinstvenu carinsku deklaraciju može popuniti i podnijeti svaka osoba koja nastupa u svoje ime i za svoj račun. Carinska deklaracija popunjava se sukladno pravilima propisanima Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona i naputcima Carinske uprave.

Uobičajeno je, međutim, da s obzirom na složenost postupka carinjenja općenito, a u ovom smislu osobito popunjavanja carinske deklaracije i podnošenja pripadajućih isprava, carinsku deklaraciju podnose opunomoćenici koji, sukladno Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku i Pravilniku o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima uvjete za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (položen ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika – špeditera). Carinski dug i carinska vrijednost robe

U postupku carinjenja robe, neovisno da li se isto obavlja putem poštansko-carinske deklaracije ili jedinstvene carinske deklaracije, utvrđuje se carinski dug koji je potrebno platiti.

Carinski dug čine carina, poseban porez u slučaju ako se radi o robi koja podliježe tom porezu i porez na dodanu vrijednost.

Propisana stopa carine obračunava se na carinsku vrijednost robe. Carinsku vrijednost robe čini njezina transkakcijska vrijednost odnosno stvarno plaćena ili plativa cijena za robu koja je predmet postupka carinjenja, ali uz prilagodbu troškova iz članka 38. i 39. istog Zakona. To podrazumijeva da se svi troškovi koji su vezani uz tu robu uključuju u carinsku vrijednost, kao npr. troškovi prijevoza i osiguranja robe.

Više informacija o temi možete pronaći na:

http://www.carina.hr

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.