September 08, 2020
Advertisement

Osnovni elementi Internet stranice

By Internet -

Kratki rječnik HTML pojmova:
Atribut
– sintaktički element HTML-a kojim se pobliže određuje način djelovanja neke oznake
CGI – Common Gateway Interface; standardno sučelje za razmjenu podataka između WWW poslužitelja i drugih programa
Hipertekst – tekst koji nema ograničenje linearnosti; nelinearnu strukturu a definiraju ga sidra i linkovi

HTML – Hypertext Markup Language; simbolički jezik za oblikovanje hiperteksta
HTTP – HyperText Transport Protocol; mrežni protokol za komunikaciju između WWW klijenta i poslužitelja
httpd – http daemon; uobičajeno ime WWW poslužitelja na UNIX-u
httpd.conf – uobičajeno ime datoteke s parametrima za rad WWW poslužitelja na UNIX-u
index.html – uobičajeni naziv datoteke koja sadrži početnu stranicu unutar nekog direktorija na UNIX-u
Link – poveznica – veza između dva označena područja unutar jedne ili više stranica .
Oznaka – tag – osnovni element HTML-a; daje (uz pomoć dodatnih atributa) smjernice pregledniku za prikaz označenog objekta
Browser – preglednik – čitač, navigacijski program za pronalaženje i prikaz računalnih resursa; Mozilla, Mosaic, Internet Explorer i drugi
public_html – poddirektorij korisnikovog direktorija na UNIX-u, namijenjen osobnim WWW stranicama
Poslužitelj – računalo ili program (proces) davatelj podataka (usluga). ~ upravlja resursima, prima zahtjeve (upite) od klijenta i distribuira informacije
Anchor – sidro – označeno područje unutar stranice koje je polazište ili odredište linka.
Internet stranica – HTML dokument, osnovna informacijska cjelina u WWW-u
URL – Uniform Resource Locator; elektronička adresa stranice ili drugog računalnog resursa
WWW – World Wide Web; distribuirani, multimedijski, mrežni informacijski servis, zasnovan na hipertekstu.


Obavezni elementi stranice

<HTML>…</HTML>   Deklaracija HTML dokumenta
<HEAD>…</HEAD>     Zaglavlje dokumenta
<TITLE>…</TITLE>  Naziv dokumenta; element zaglavlja
<BODY>…</BODY>      Tijelo dokumenta

Internacionalizacija
<META          HTTP-EQUIV=”Content-Type”
CONTENT=”text/html;
charset=charset_name1″>      Kodna stranica

Neki posebni znakovi i hrvatska slova u windows-1250
Ć…&#198;      ć…&#230;       Č…&#200;      č…&#232;
Đ…&#208;      đ…&#240;      Ž…&#142;      ž…&#158;
Š…&#138;      š…&#154;       <…&lt;            >…&gt;
&…&amp;       …&quot;       ©…&copy;      ®…&reg;

Specifikacija jezika i kodne stranice u HTML
<TAGNAME    HTML oznaka
LANG=”language”    Jezik
CHARSET=”charset_name”> Kodna stranica
</TAGNAME>

Slova, boje i podloge
<BODY BACKGROUND=”url” Uzorak podloge
BGCOLOR=”#rrggbb”                   Boja podloge
TEXT=”#rrggbb”                             Boja teksta
LINK=”#rrggbb”                               Boja linkova
VLINK=”#rrggbb”                           Boja viđenog linka
ALINK=”#rrggbb”>                        Boja aktivnog linka

Naslovi, prijelom i veličina teksta
<Hn>…<Hn>                                Naslov razine n=1,..,6
<CENTER>…</CENTER>   Centrirani tekst
<PRE>…</PRE>                         Pred formatirani tekst
<P>…</P>                                      Odlomak
<BR>                                                 Novi redak
<NOBR>                                          Nema prijeloma retka
<WBR>                                            Mogući prijelom retka
<HR>                                                Horizontalna crta
<BASEFONT SIZE=br>       Osnovna veličina slova
<FONT>…</FONT>               Karakteristike slova
<FONT SIZe=br                        Veličina slova
COLOR=”#rrggbb”>               Boja slova

Stilovi pisma
<!– … –>                      Nevidljivo (komentar) 
<b>…</b>                  Masno (bold)
<i>…</i>                     Koso (italic)
<u>…</u>                  Podvučeno (underline)
<tt>…<tt>                  Neproporcionalno (typewriter)
<s>…</s>                   Prekriženo (strikeout)
<blink>…</blink>             Trepćuće
<strong>…</strong>       Istaknuto
<em>…</em>                       Naglašeno
<code>…</code>                Neproporcionalno
<cite>…</cite>      Citat
<var>…</var>        Varijabla
<dfn>…</dfn>        Definicija
<kbd>…</kbd>      Tipkovnica
<address>…</address>     Adresa

Liste
<ul>…</ul>               Nepobrojana lista
<ol>…</ol>                Pobrojana lista
<dir>…</dir>           Imenička lista
<menu>…</menu>   Izbornička lista
<li>…</li>                 Redak liste
<limso-bidi-font-style: normal”>type”>  Simbol na početku retka
<dl>…</dl>             Rječnička lista
<dt>…</dt>            Pojam u rječničkoj listi
<dd>…</dd>          Definicija u rječničkoj listi

Tablice
<table>…</table>              Deklaracija tablice
<table border=n                 Debljina okvira
          cellspacing=n            Razmak izme|u ćelija
          cellpadding=n>        Razmak unutar ćelije
<caption>…</caption> Prateći tekst
<tr>…</tr>                             Redak tablice
<td>…</td>                            Ćelija tablice
<td                                           align=”align       Položaj1 unutar ćelije
valign=”valign                 Vertikalni položaj
       rowspan=n                     Raspon kroz n redaka
       colspan=n>                    Raspon kroz n stupaca
<th>…</th>                          Zaglavlje tablice
__________
1) left¦right¦top¦bottom¦center¦middle

Okviri (frames)
<frameset>…</frameset>    Mreža okvira1
<frameset   rows=”rows       Raspored2 po retcima
                   cols=”cols“>                Raspored po stupcima
<frame>…</frame>                  Deklaracija okvira
<frame          name=”name   Ime okvira
src=”url                           Dokument u okviru
marginwidth=”value”            Lijevi i desni rub
marginheight=”value          Gornji i donji rub
scrolling=”scroll”       Kontrola ekrana3
noresize>                          Fiksna veličina okvira
<noframes>…</noframes> Verzija bez okvira4
__________

1) Dokumenti koji sadrže okvire nemaju <body>…</body>. Parovi oznaka <frameset>…</frameset> mogu biti ugniježdeni jedan unutar drugog.
2) u pixelima , postocima ili “*”, npr. “30%, 60%, 10%” ili “100,*,100” i slično
3) yes ¦ no ¦ auto
4) Za čitače koji ne podržavaju okvire
 

Slike
<img   src=”url             Slika unutar teksta
          alt=”text                 Zamjenski tekst
          align=”align”        Položaj1 prema tekstu
border=n>                        Debljina ruba
__________
1) left¦right¦top¦bottom¦middle

Sidra i linkovi
<a >…</a>                             Sidro ili link
<a name=”anchor        Ime sidra
     href=”url                        Link na ciljni resurs1
target=”window>          Ciljni prozor2
__________
1)  To može biti i drugo sidro pa imamo npr. href=”#anchor “ili href=”url#anchor
2) Samo ako je ciljni resurs stranica koja sadrži prozore. Ime prozora mora početi alfanumeričkim znakom, osim rezerviranih  imena: “_blank”, “_self”, “_parent”, “_top”

 Slikovne mape
<img…ismap>                                   Mapa kod poslužitelja
<img…usemap=”#name“>      Mapa kod klijenta
<map  name=”name“>…</map>    Definicija mape
<area             shape=”shape                  Lik1 polazišta linka
            coords=”coords”                 Koordinate2 lika
href=”url                                            Odredište linka3

1)    default¦rect¦circle¦poly; definicije likova, tj. parovi <area>…</area> moraju se nalaziti unutar <map>…</map>
2)    x1,y1,x2,y2,…
3)    ako umjesto “url” stavimo nohref, dobit ćemo “mrtva” područja na slici

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.