June 20, 2019
Advertisement

DHTML

By Internet -

DHTML – (Dynamic Hypertext Markup Language) je dodatak HTML-u koji omogućuje bolje dinamičko kreiranje web stranica.

Dinamični HTML, DHTML je skup različitih tehnologija koje se koriste kako bi se stvorile interaktivne ili animirane web stranice i to upotrebom kombinacije posebnih programskih  jezika kao što su HTML, skriptnih jezika kao što je JavaScript, te jezika koji označava upotrebu uzoraka stilova kao što je CSS i na kraju skup već postojećih objekata koji omogućavaju rad i manipulaciju web stranicom poznat kao “Document object model”.

DHTML omogućava skriptom jeziku promjenu varijabli kod definicije jezika na web stranici, što utječe na izgled i funkciju inače statične HTML stranice, nakon što je stranica u potpunosti učitana i tijekom pregledavanja iste.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.